งานตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ตามมาตรา 9 และมาตรา 11 โดยสามัญวิศวกรไฟฟ้า