งานติดตั้งเครื่องจักรตามหลักวิศวกรรมอุตสาหการ โดยวุฒิวิศวกรอุตสาหการ