บริการตรวจรับรองเครื่องจักรทุกชนิด เครื่องจักรของกฎหมายตาม กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 ที่ออกมาใหม่ได้ระบุให้นายจ้างต้องทำการตรวจสอบเครื่องจักรประจำปีให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยโดยวิศวกร เพื่อป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรที่อาจจะเกิดกับลูกจ้างหรือพนักงานที่ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร

ตรวจสอบเครื่องจักรและปั่นจั่น โดยนิติบุคคลผู้ตรวจสอบเครื่องจักรและปั่นจั่น

บริการตรวจรับรองเครื่องจักรทุกชนิด เครื่องจักรของกฎหมายตาม กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 ที่ออกมาใหม่ได้ระบุให้นายจ้างต้องทำการตรวจสอบเครื่องจักรประจำปีให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยโดยวิศวกร เพื่อป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรที่อาจจะเกิดกับลูกจ้างหรือพนักงานที่ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร

Share