บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี
โดยสามัญวิศวกรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามมาตรา 9
การตรวจสอบ วิศวกรดำเนินการตรวจสอบทั่วไป , ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ,หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง, ตู้เมนสวิตช์ ,แผงย่อย ,บริเวณโดยรอบ, สภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ การตรวจวัดวัสดุ อุปกรณ์ และส่วนประกอบต่างๆ ของระบบไฟฟ้าตามประเภทผู้ประกอบกิจการ

ให้บริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอื่นๆ

  1. งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน สถานประกอบการประจำปี
  2. งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermo Scan)
  3. รับรองแบบแปลนระบบไฟฟ้า Single line Diagram

ตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ตามมาตรา 9 และมาตรา 11 โดยสามัญวิศวกรไฟฟ้า

ตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ตามมาตรา 9 และมาตรา 11 โดยสามัญวิศวกรไฟฟ้า
Share