ให้คำปรึกษาด้านการจัดการมาตรฐาน ISO ทั้งหมด รวมทั้งเรื่องการจัดการองค์กร แก้ไข ปัญหาด้านคุณภาพ (Quality), ผลผลิต (Production), การตรวจประเมินองค์กร (Assessment) และให้บริการในการบริหารจัดการโครงการ (Project management)

ให้คำปรึกษาการจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO

ให้คำปรึกษาด้านการจัดการมาตรฐาน ISO ทั้งหมด รวมทั้งเรื่องการจัดการองค์กร แก้ไข ปัญหาด้านคุณภาพ (Quality), ผลผลิต (Production), การตรวจประเมินองค์กร (Assessment) และให้บริการในการบริหารจัดการโครงการ (Project management)

Share